Wydawnictwo

logo-PWRspzoo-08-2015

 

adres: Al. Jerozolimskie 107, 02-011 Warszawa
wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy
KRS pod numerem 0000572675,
o kapitale zakładowym 24.000.000 PLN,
nr NIP: 525-000-37-23,
nr REGON: 000902783

Władze spółki: Tomasz Przybek  – Prezes Zarządu