Zastrzeżenie prawne

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO

POD ADRESEM WWW.MAGAZYNDETEKTYW.PL

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin normuje zasady i warunki korzystania z Serwisu prowadzonego pod adresem www.magazyndetektyw.pl, w tym w szczególności zasady i warunki dokonywania zakupów oraz dostarczania Produktów dostępnych w Sklepie internetowym prowadzonym w domenie www.magazyndetektyw.pl/category/sklep.
 2. Korzystanie z Serwisu oraz rejestracja w Sklepie może nastąpić wyłącznie na zasadach określonych w Regulaminie i jest równoznaczna z akceptacją wszystkich postanowień Regulaminu. Podczas dokonywania rejestracji, Kupujący zaznaczając stosowną opcję oświadcza, iż zapoznał się z niniejszym Regulaminem i w pełni go akceptuje.
 3. Na potrzeby niniejszego Regulaminu poszczególne użyte w nim terminy będą miały znacznie podane poniżej:
 • Administrator/Sprzedający – spółka pod firmą Przedsiębiorstwo Wydawnicze Rzeczpospolita Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (02-011) przy Jerozolimskich 107, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000572675, posiadająca kapitał zakładowy w kwocie 24.000.000,00 złotych (w pełni opłacony), NIP: 525-000-37-23, REGON: 000902783, telefon (22) 429 24 00, e-mail: detektyw@pwrsa.pl;
 • Serwis – Serwis internetowy prowadzony przez Administratora pod adresem www.magazyndetektyw.pl, za pośrednictwem którego Administrator m.in. udostępnia swoje Produkty w celu sprzedaży oraz zamieszcza treści związane z prowadzoną działalnością;
 • Sklep – wyodrębniona część Serwisu, umożliwiająca zakup Produktów;
 • Użytkownik – każdy, kto korzysta z Serwisu;
 • Kupujący – Użytkownik będący osobą fizyczną, mającą pełną zdolność do czynności prawnych lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych posiadający jednocześnie zgodę przedstawiciela ustawowego na zawarcie Umowy i dokonywanie zakupów, który zawarł lub zamierza zawrzeć Umowę ze Sprzedającym w trybie określonym w 2 Regulaminu;
 • Konsument – Użytkownik dokonujący w Sklepie zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jego działalnością zawodową lub gospodarczą;
 • Produkty – wszystkie produkty oferowane do nabycia w ramach Sklepu, obejmujące Treści cyfrowe oraz Akcesoria;
 • Akcesoria – oferowane za pośrednictwem Sklepu materiały o charakterze reklamowym i promocyjnym związane z czasopismem Detektyw oraz inne gadżety oferowane do nabycia przez Sprzedającego w ramach Sklepu;
 • Treści cyfrowe – dostępne w formacie cyfrowym wydania czasopism oferowanych do nabycia przez Sprzedającego w ramach Sklepu (e-booki), dostępne w formatach: mobi, epub, PDF;
 • Umowa – umowa o dostarczanie treści cyfrowych lub umowa sprzedaży Gadżetów zawierana pomiędzy Sprzedającym i Kupującym poprzez zaakceptowanie przez Kupującego niniejszego Regulaminu oraz kliknięcie ikony oznaczonej jako ,,Kupuję i płacę’’, finalizującej proces składania zamówienia określonego Produktu;
 • Rejestracja – oznacza proces polegający na wypełnieniu odpowiednich pól w formularzu zamówienia na etapie finalizowania zakupu Produktów w sklepie, bez utworzenia dla Kupującego indywidualnego konta w serwisie i konieczności logowania;
 • Koszyk – element Sklepu, za pomocą którego Kupujący precyzuje szczegóły zakupu, takie jak liczba zakupionych Produktów, sposób płatności, itp.;
 • Strona – Użytkownik lub Administrator;
 • Regulamin – niniejszy regulamin określający zasady korzystania z Serwisu oraz zasady dokonywania zakupu w Sklepie;
 • Newslettergazetka elektroniczna wydawana periodycznie przez Sprzedającego, zawierająca informacje handlowe Sprzedającego lub jego partnerów, w której zamieszczane są m.in. informacje dotyczące dostępnych w Sklepie Produktach, nowościach wydawniczych, organizowanych konkursach, itp.

 

 1. Korzystanie z Serwisu jest dobrowolne.
 2. Do korzystania z Serwisu niezbędne jest posiadanie przez Użytkownika urządzenia (komputer, telefon komórkowy, tablet) pozwalającego na dostęp do sieci Internet wraz z oprogramowaniem umożliwiającym przeglądanie stron internetowych, akceptującym pliki typu cookies.

§ 2

ZASADY DOKONYWANIA ZAKUPÓW I ZAWARCIE UMOWY

 1. Przeglądanie danych zawartych w Serwisie jest bezpłatne i nie wiąże się z żadnymi zobowiązaniami Użytkownika wobec Administratora. Przeglądanie zawartości Serwisu nie wymaga rejestracji.
 2. Celem dokonania zakupu Produktów konieczne jest złożenie zamówienia poprzez aktywowanie widocznych na stronie Serwisu w pozycji Sklepu odpowiednich opcji dostępnych przy każdym Produkcie, przejście do funkcji Koszyka i dalsze postępowanie zgodnie ze wskazówkami podawanymi Kupującemu na każdym etapie procedury składania zamówienia.
 3. Do złożenia zamówienia wymagana jest każdorazowa rejestracja Kupującego w Sklepie, polegająca na wypełnieniu formularza zamówienia. Rejestracja w Sklepie jest dobrowolna i bezpłatna dla Kupującego, przy czym jej brak uniemożliwia dokonanie zakupu. Wypełnienie formularza rejestracyjnego przy składaniu zamówienia nie powoduje utworzenia dla Kupującego indywidualnego konta w Serwisie.
 4. Warunkiem realizacji zamówienia jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia.
 5. Podczas rejestracji Kupujący zostanie poproszony o podanie następujących informacji o sobie:

          – imię i nazwisko,

          – adres e-mail,

          – adres do korespondencji

          oraz złożenie wszystkich wymaganych przy rejestracji oświadczeń.

 1. Warunkiem dokonania zakupu Produktu przez Kupującego jest akceptacja niniejszego Regulaminu oraz w przypadku Konsumenta dokonującego zakupu Treści cyfrowych – złożenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na rozpoczęcie świadczenia usługi dostarczenia Treści cyfrowych przed upływem 14 dniowego terminu do odstąpienia od umowy, co wiąże się z utratą prawa do odstąpienia od umowy. Zawarcie umowy sprzedaży określonego Produktu pomiędzy Administratorem a Kupującym następuje po zaakceptowaniu warunków określonych w zdaniu poprzednim poprzez zaznaczenia ikon ,,Akceptuję Regulamin’’, w momencie kliknięcia ikony ,,Kupuję i płacę’’.
 2. Każde zamówienie weryfikowane jest w sposób automatyczny poprzez wysłanie na adres podany przez Kupującego przy składaniu zamówienia, wiadomości e-mail, potwierdzającej treść złożonego zamówienia oraz, w przypadku zakupu Treści cyfrowych – zawierającej informację o utracie, z chwilą rozpoczęcia pobierania Treści cyfrowych, prawa do odstąpienia od umowy w związku ze złożonym przez Konsumenta oświadczeniem wyrażającym zgodę na rozpoczęcie świadczenia usługi przed upływem 14 dniowego terminu do odstąpienia od umowy. Otrzymanie wiadomości email informującej o przyjęciu zamówienia do realizacji oznacza, że zamówienie zostało złożone prawidłowo.
 3. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę.
 4. Informacje o cenie danego Produktu zawsze podane są w Sklepie oraz podczas składania zamówienia. Wszystkie podane ceny są cenami brutto, tzn. zawierają należny podatek VAT. W przypadku zakupu Akcesoriów, przed złożeniem zamówienia oraz jego wysłaniem Kupujący jest informowany o łącznej cenie za wybrane Akcesoria po doliczeniu kosztów jego dostawy.
 5. Kupujący może dokonać płatności za zakupione Produkty poprzez przelew on-line dokonywany za pośrednictwem portalu Przelewy 24. Płatności za zamówione Produkty w ramach usługi przelewy24.pl obsługuje firma DialCom24 Sp. z o.o.; adres: 60-327 Poznań, ul. Kanclerska 15, NIP 781-173-38-52, REGON 634509164, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000306513, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 1.697.000,00 złotych.
 6. Kupujący ma prawo do rezygnacji z zakupu Produktu do momentu dokonania płatności, poprzez przerwanie procesu finalizowania zamówienia.
 7. W przypadku niedokonania płatności przez Kupującego, Sprzedający wyznacza Kupującemu dodatkowy termin na dokonanie płatności i informuje o nim Kupującego za pośrednictwem poczty elektronicznej. W przypadku niedokonania płatności w ciągu 5-ciu kolejnych dni roboczych zamówienie zostanie anulowane.

 § 3

DOSTAWA

 1. Zamówienia Treści cyfrowych realizowane są niezwłocznie po otrzymaniu przez Sprzedającego należności uiszczanej dostępnymi w Sklepie opcjami płatności. Zamówienia Akcesoriów przekazywane są do wysyłki w ciągu 10 dni roboczych od otrzymania należności przez Sprzedającego.
 2. Zakupione Treści cyfrowe są dostarczane Kupującemu poprzez wysłanie ich na adres jego skrzynki poczty elektronicznej. Z chwilą otrzymania Produktu do pobrania wygasa możliwość odstąpienia od umowy dotyczącej zakupionego Produktu – na zasadach określonych w § 8 Regulaminu, co Kupujący potwierdza wyrażając ponownie zgodę bezpośrednio przed przystąpieniem do pobierania Produktu
 3. Zakupione Akcesoria są dostarczane do Kupującego za pośrednictwem Poczty Polskiej na adres korespondencyjny wskazany w formularzu zamówienia. Kupujący nie ma możliwości wyboru innego sposobu dostawy Akcesoriów niż podany w zdaniu poprzednim.
 4. W przypadku braku w magazynie zamówionego Akcesoria lub braku możliwości realizacji zamówienia Kupującego z innych przyczyn, a także wydłużenia czasu dostawy, Sprzedający poinformuje Kupującego w terminie przeznaczonym na realizację zamówienia o zaistniałej sytuacji wysyłając wiadomość na wskazany przez niego adres e-mail wraz z podaniem przewidywanego terminu dostarczenia Akcesorium. W przypadku braku porozumienia z Kupującym, co do sposobu realizacji Umowy w sytuacji wskazanej w zdaniu poprzednim Sprzedający może anulować zamówienie w całości. W przypadku anulowania, jeśli zapłata za przedmiot zamówienia została dokonana z góry, Sprzedający niezwłocznie zwróci Kupującemu zapłaconą kwotę.
 5. Kupujący powinien zbadać w obecności pracownika Poczty Polskiej doręczoną przesyłkę w sposób przyjęty przy przesyłkach danego rodzaju, w szczególności pod względem ilościowym, widocznych wad oraz poprawności zamówionego towaru. W razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki Kupujący obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności dostawcy, w szczególności ma prawo żądać od pracownika dostawcy spisania właściwego protokołu.
 6. Chwilą wydania towaru jest moment odebrania Akcesorium od firmy, której powierzono jego dostawę. Wysyłając towar Sprzedający zapewni sposób opakowania i przewozu odpowiadający właściwościom rzeczy w szczególności zapewniający jej nienaruszalność.
 7. Z chwilą wydania Akcesorium na Kupującego przechodzi niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy.

 § 4

OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA

 1. Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu i przepisów bezwzględnie obowiązującego prawa.
 2. Produkty i usługi dostępne w Sklepie stanowią utwory chronione przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 1994, Nr 24, poz. 83).
 3. Treść serwisu jest własnością Administratora. Kopiowanie zawartości strony, a w szczególności opisów i zdjęć produktów w celach komercyjnych bez pisemnej zgody jest zabronione.
 4. Ochronie prawa autorskiego podlega zawartość Serwisu włącznie z grafikami, logotypy, przyciski, obrazki, jak i ich kompilacje oraz oprogramowanie dostępne w Sklepie stanowiące własność Administratora lub jego dostawców i wykonawców.

 

 § 5

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Administrator nie ponosi odpowiedzialności za ograniczenia w możliwości korzystania z Serwisu i dokonywania zakupu w Sklepie wynikające z ograniczeń technicznych urządzenia lub oprogramowania wykorzystywanego przez Użytkownika oraz spowodowanych przyczynami niezależnymi od Administratora.

§ 6

DANE OSOBOWE

 1. Kupujący dokonując rejestracji wyraża zgodę na przetwarzanie przez Administratora jego danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r., nr 101, poz. 926 z późn. zm.) w zakresie określonym w niniejszym Regulaminie.
 2. Dane osobowe pobierane od Kupującego przy rejestracji są przetwarzane wyłącznie w celu umożliwienia mu korzystania ze Sklepu oraz dokonywania zakupów.
 3. Podanie danych osobowych przez Kupującego jest dobrowolne, jednakże brak uzupełnienia danych uniemożliwia realizację zakupu Produktów.
 4. Od Użytkownika mogą zostać pobrane następujące dane osobowe:
 • imię i nazwisko,
 • adres e-mail,
 • adres korespondencyjny.
 1. Ponadto Administrator będzie przetwarzał, zgodnie z przepisami prawa, dane dotyczące numeru i rodzaju urządzenia końcowego Użytkownika oraz czasu korzystania Użytkownika z Usługi. Dane te przetwarzane będą w celach technicznych oraz statystycznych. Serwis wykorzystuje pliki „cookies” (tzw. ciasteczka) które ułatwiają korzystanie z zasobów Serwisu, pozwalają na personalizację oglądanej zawartości, na dobranie zawartości do indywidualnych preferencji i potrzeb Użytkowników oraz na zbieranie danych na potrzeby analizowania ruchu Użytkowników w ramach Serwisu. Cookies zawierają użyteczne informacje i są przechowywane w komputerze Użytkownika. Serwis może odczytać pliki przy ponownym połączeniu się z komputerem Użytkownika. Wyłączenie opcji cookies nie pozbawia Użytkownika możliwości korzystania z Serwisu, chociaż pewne funkcjonalności w trybie wyłączonych plików cookies mogą być niedostępne lub zablokowane (np. personalizacja prezentowanych w Serwisie treści).
 2. Użytkownikowi przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych, prawo do żądania ich poprawiania oraz żądania usunięcia w każdym czasie.
 3. Odbiorcą danych osobowych Użytkowników jest Administrator, a także podmiot zajmujący się realizacją płatności. W zakresie dokonywania płatności odbiorcą danych osobowych jest DialCom24 Sp. z o.o.; adres: 60-327 Poznań, ul. Kanclerska 15, NIP 781-173-38-52, REGON 634509164, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000306513, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 1.697.000,00 złotych.
 4. Administrator odpowiedzialny jest za bezpieczeństwo danych zgromadzonych w bazie Serwisu. DialCom24 Sp. z o.o. odpowiedzialna jest za bezpieczeństwo danych podanych przez Użytkownika w związku z realizacją płatności.
 5. Po zakończeniu świadczenia usługi Administrator może przetwarzać dane Użytkownika pobrane przy rejestracji oraz zgromadzone w trakcie realizacji usługi, w zakresie, w jakim jest to dopuszczalne przez właściwe przepisy prawa obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 7

WARUNKI TECHNICZNE UMOŻLIWIAJĄCE

KORZYSTANIE Z ZAKUPIONYCH TREŚCI CYFROWYCH

 1. Do korzystania z Serwisu niezbędne jest posiadanie przez Użytkownika urządzenia (komputer, telefon komórkowy, tablet) pozwalającego na dostęp do sieci Internet wraz z oprogramowaniem umożliwiającym przeglądanie stron internetowych, akceptującym pliki typu cookies.
 2. Treści cyfrowe oferowane do zakupu w Sklepie dostępne w formatach: mobi, epub, PDF. W celu odczytania produktów na urządzeniach mobilnych oraz komputerach konieczne jest posiadanie odpowiedniej aplikacji umożliwiającej odtwarzanie plików.

 

§ 8

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Konsument, który zawarł Umowę sprzedaży, może od niej odstąpić bez podawania przyczyny odstąpienia, w terminie 14 dni od dnia odebrania Produktu.
 2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy, Konsument musi poinformować Sprzedającego o swojej decyzji o odstąpieniu od Umowy w drodze oświadczenia przesłanego na adres Sprzedającego pocztą tradycyjną lub pocztą elektroniczną. Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy zamieszczonego w Serwisie w zakładce ,,Regulamin’’. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 3. W przypadku odstąpienia od Umowy, jest ona uważana za niezawartą. Sprzedający niezwłocznie potwierdza za pomocą poczty elektronicznej otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, termin na odesłanie Produktu oraz konieczność poniesienia przez Kupującego bezpośrednich kosztów zwrotu, a także termin i sposób zwrotu przez Sprzedającego dokonanej płatności za Produkt.
 4. Konsument ma obowiązek zwrócić Produkt Sprzedającemu niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu na adres Sprzedającego przed upływem tego terminu.
 5. Sprzedający ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt dostawy Produktu do Konsumenta.
 6. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 7. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 8. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi, który dokonując zakupu Treści cyfrowych w Sklepie oświadczył, że jest świadomy tego, iż prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy, w związku z czym Kupujący nie może od umowy odstąpić na zasadach opisanych w ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014, poz. 827), zgodnie z art. 38 pkt. 13 tej ustawy.
 9. W przypadku wyrażenia przez Konsumenta zgody na rozpoczęcie świadczenia usługi dostarczania Treści cyfrowych przed upływem 14 dniowego terminu do odstąpienia od umowy i poinformowania Konsumenta o utracie prawa do odstępowania od umowy, prawo do odstąpienia wygasa z chwilą rozpoczęcia pobierania Treści cyfrowych.
 10. Sprzedający informuje Konsumenta o utracie prawa odstąpienia w wiadomości e-mail z potwierdzeniem zamówienia dostarczonej Konsumentowi na adres jego skrzynki elektronicznej, przed przesłaniem Treści cyfrowych. Oświadczenie wyrażające zgodę na rozpoczęcie świadczenia usługi przed upływem okresu do odstąpienia od umowy jest składane przez Konsumenta poprzez zaznaczenie odpowiedniej ikony podczas składania zamówienia.
 11. W przypadku braku zgody na rozpoczęcie świadczenia usługi przed upływem okresu do odstąpienia od Umowy, nie dochodzi do zawarcia Umowy o dostarczenie Treści cyfrowych pomiędzy Stronami, a Kupujący nie ma możliwości finalizacji zamówienia oraz dokonania płatności za Produkt.

 

 § 9

REKLAMACJE

 1. Sprzedający jest zobowiązany dostarczyć Produkty bez wad.
 2. Użytkownik jest uprawniony do złożenia reklamacji dotyczącej funkcjonowania usług (w tym wad i usterek Produktów).
 3. Reklamacje powinny być składane w formie elektronicznej poprzez formularz kontaktowy na stronie http://www.magazyndetektyw.pl/kontakt/ lub przesyłane e-mailem na adres: detektyw@pwrsa.pl.
 4. Reklamacja powinna zawierać w szczególności opis problemu będącego podstawą reklamacji oraz wskazanie danych Użytkownika.
 5. Sprzedający rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania, przesyłając informację o sposobie jej rozpatrzenia na adres e-mail Użytkownika. W przypadku gdy złożona reklamacja zawiera braki uniemożliwiające jej rozpatrzenie, Sprzedający niezwłocznie wzywa reklamującego do jej uzupełnienia, określając termin, nie krótszy niż 7 dni roboczych i zakres tego uzupełnienia, z pouczeniem, że nieuzupełnienie reklamacji w określonym terminie spowoduje pozostawienie reklamacji bez rozpoznania.

§ 10

ZWROT NALEŻNOŚCI

 1. W przypadku zaistnienia okoliczności zobowiązujących Sprzedającego do zwrotu należności wpłaconych przez Kupujących, zwrot ten następuje w poniższych terminach:
 • w przypadku wniesienia reklamacji – w terminie 14 dni od dnia jej uwzględnienia przez Sprzedającego,
 • w przypadku odstąpienia Konsumenta od umowy – w terminie określonym w § 8 pkt. 5 Regulaminu;
 • w przypadku anulowanie zamówienia zgodnie z postanowieniem § 3 pkt. 4 Regulaminu – w terminie 14 dni od dnia jego anulowania.
 1. Zwrot płatności nastąpi przy użyciu tego samego sposobu płatności jakiego użył Konsument przy dokonywaniu zapłaty za zamówienie. Zwrot płatności nastąpi na numer rachunku bankowego podanego w formularzu zwrotu lub numer rachunku bankowego, z którego dokonał płatności.
 2. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za niedokonanie zwrotu należności lub jego opóźnienie, jeżeli nastąpiło to z powodu przekazania przez Kupującego błędnych danych osobowych (imię, nazwisko, adres) lub błędnego numeru konta.

 § 11

NEWSLETTER

 1. Kupujący ma możliwość zamówienia Newslettera.
 2. Zamówienie może nastąpić w dowolnej chwili poprzez zapisanie się do Newslettera na stronie głównej Serwisu.
 3. W ramach Newslettera Sprzedający może przekazywać informacje handlowe drogą elektroniczną, na co Kupujący zamawiając Newsletter wyraża zgodę.
 4. Kupujący może zrezygnować z Newslettera, jak również cofnąć zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną, w każdej chwili. Rezygnacja z Newslettera może nastąpić poprzez wysłanie wiadomość e-mail na adres detektyw@pwrsa.pl oraz poprzez kliknięcie na link znajdujący się w każdym przesłanym Newsletterze.

 § 12

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Administrator udostępnia niniejszy Regulamin Użytkownikowi przed zawarciem Umowy w sposób umożliwiający zapoznanie się z jego postanowieniami. Ponadto Administrator zobowiązuje się udostępnić Regulamin w formie pliku PDF na każde żądanie Użytkownika zgłoszone poprzez przesłanie informacji e-mail na adres detektyw@pwrsa.pl.
 2. W razie dokonania zmian w Regulaminie ujednolicona wersja Regulaminu uwzględniająca wprowadzone zmiany zostanie opublikowana w Serwisie. Nowa wersja Regulaminu wchodzi w życie w terminie 14 dni od daty jej opublikowania w Serwisie. W tym czasie obie wersje Regulaminu dostępne są w Serwisie z określeniem daty ich wygaśnięcia oraz wejścia w życie.
 3. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej Umowy, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Konsument może skorzystać z pozasądowych metod rozwiązywania sporów i dochodzenia roszczeń. W tym zakresie możliwe jest skorzystanie przez Konsumenta z mediacji lub z platformy internetowej utworzonej na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. znajdującej się pod adresem: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL
 4. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego.
 5. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 31 stycznia 2017 r.