Nawiązka to represyjno-odszkodowawczy środek karny będący reakcją na popełnienie czynu zabronionego. Według prawa polskiego sąd może zasądzić nawiązkę w wysokości aż do 100 tysięcy złotych.

Nawiązka może mieć charakter zarówno obligatoryjny (sąd musi ją wymierzyć), jak i fakultatywny (sąd może ją wymierzyć ale nie musi). Niekiedy zdarza się, że nawiązka ma charakter tzw. samodzielny, kiedy jest jedynie dolegliwością, ale może też  występować obok kary głównej lub innego środka karnego.

Nawiązka może zostać zasądzona w wypadku:

  • skazania za umyślne przestępstwo przeciwko życiu lub zdrowiu albo za inne przestępstwo umyślne, którego skutkiem jest śmierć człowieka, ciężki uszczerbek na zdrowiu, naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia – na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej,
  • skazania za przestępstwo przeciwko środowisku – na rzecz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
  • skazania sprawcy za przestępstwo określone w art. 173, 174, 177 albo 355, jeżeli sprawca był w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego lub zbiegł z miejsca zdarzenia – na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej,
  • skazania za przestępstwo pomówienia – na rzecz pokrzywdzonego, Polskiego Czerwonego Krzyża albo na inny cel społeczny wskazany przez pokrzywdzonego,
  • gdyby orzeczenie przepadku przedmiotów stanowiących mienie ruchome, które służyły lub były przeznaczone do popełnienia przestępstwa byłoby niewspółmierne do wagi popełnionego czynu – na rzecz Skarbu Państwa zamiast przepadku.

Co ciekawe, jeżeli przestępstwa dopuściło się kilka osób, nawiązkę orzeka się od każdej z nich w pełnej wysokości – kwota nie jest dzielona na wszystkich winnych. Nawiązka podlega wykonaniu przez komornika w trybie egzekucji sądowej, chyba że orzeczono ją na rzecz Skarbu Państwa. W takim przypadku wykonuje ją urząd skarbowy na podstawie przepisów o egzekucji administracyjnej.

 

Źródło: isws.ms.gov.pl

UDOSTĘPNIJ SOCIAL MEDIACH:

Komentarze

[fbcomments]