Polityka Prywatności Serwisu

I. Postanowienia ogólne

 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych osób korzystających z Serwisu internetowego pod adresem: magazyndetektyw.pl.
 2. Administratorem danych osobowych osób korzystających z Serwisu jest Polska Agencja Prasowa SA  z siedzibą w Warszawie (00-502), przy ul. Brackiej 6/8.
 3. Dane osobowe pobierane od Użytkowników są przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z niniejszą Polityką.
 4. Definicje:
  • Administrator – Polska Agencja Prasowa SA  z siedzibą w Warszawie (00-502), przy ul. Brackiej 6/8, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem 000067663 ;
  • Serwis – serwis internetowy prowadzony przez Administratora pod adresem magazyndetektyw.pl za pośrednictwem którego Administrator nieodpłatnie udostępnia treści oraz prowadzi sprzedaż plików cyfrowych (e-booków, audiobooków);
  • RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);
  • Użytkownik – każda osoba korzystająca z Serwisu;
  • Konto – profil Użytkownika zarejestrowanego w Serwisie, za pośrednictwem którego Użytkownik może dokonywać zakupów w e-sklepie będącym elementem Serwisu.

II. Cele oraz podstawy prawne przetwarzania danych w Serwisie

Korzystanie z Serwisu

 1. Dane osobowe wszystkich osób korzystających z Serwisu, które nie są zarejestrowanymi Użytkownikami (w tym informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies), przetwarzane są przez Administratora w następujących celach:
  • w celu prezentowania zawartości Serwisu, w tym sklepu internetowego – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania w celu wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną – art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
  • w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora – art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
  • w celach marketingowych związanych z prezentowaniem reklam – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora – art. 6 ust. 1 lit. f RODO,

Utrzymanie Konta Użytkownika

 1. Administrator oferuje Użytkownikom możliwość utworzenia Konta w Serwisie, które umożliwia dokonywanie zakupów w e-sklepie. Dane Użytkownika podane przy zakładaniu Konta przetwarzane są:
  • w celu świadczenia usług związanych z prowadzeniem i obsługą Konta – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy – art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,
  • w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na badaniu aktywności Użytkowników i sposobu korzystania z Konta.

Realizacja zamówień

 1. Oferowanie za pośrednictwem Sklepu sprzedaży plików elektronicznych (e-booków, audiobooków) wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownika. W celu złożenia zamówienia konieczne jest posiadanie Konta w Serwisie. Dane osobowe związane z realizacją transakcji sprzedażowych przetwarzane są:
  • w celu realizacji złożonego zamówienia i obsługi reklamacji – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy – art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
  • w celu realizacji obowiązków ciążących na Administratorze wynikających w szczególności z przepisów podatkowych – podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny – art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;
  • w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na prowadzeniu analiz i statystyk dotyczących sprzedaży;
  • w celu ewentualnego ustalenia praw, dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ochronie praw.

Obsługa formularza kontaktowego

 1. Użytkownicy posiadają możliwość kontaktu z Administratorem poprzez formularz pod adresem: https://www.magazyndetektyw.pl/kontakt/. Skorzystanie z formularza wymaga podania danych osobowych, niezbędnych do skontaktowania się z Użytkownikiem i udzielenia odpowiedzi na zapytanie. Dane osobowe związane z powyższą funkcjonalnością przetwarzane są:
  • w celu obsługi zapytania Użytkownika – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy o świadczenie usługi świadczonej drogą elektroniczną – art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Marketing

 1. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników w celu realizowania działań marketingowych, które mogą polegać na:
  • wyświetlaniu Użytkownikowi oferty produktów oferowanych przez Administratora,
  • kierowaniu do osób, które w tym celu podały swój adres e-mail, informacji mogących zawierać informacje handlowe, w tym w szczególności dotyczących aktualnych ofert i promocji,
 2. Zgodę na otrzymywanie powyższych informacji można wycofać poprzez kliknięcie w aktywny link zamieszczony w wiadomości e-mail, bądź poprzez skierowanie żądania zaprzestania wykorzystywania danych w powyższym celu na adres poczty elektronicznej: sekretariat@magazyndetektyw.pl.

Newsletter

 1. Osobom, które w tym celu podały swój adres e-mail, Administrator świadczy usługę polegającą na regularnym dostarczaniu newslettera. Podstawą prawną przetwarzania danych w tym celu jest wykonanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną – art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 2. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych w powyższym celu można w każdej chwili wycofać poprzez kliknięcie w aktywny link zamieszczony w wiadomości e-mail zawierającej newsletter bądź poprzez skierowanie żądania usunięcia danych na adres poczty elektronicznej: sekretariat@magazyndetektyw.pl.

III. Pliki cookies

 1. Cookies stanowią pliki tekstowe, tworzone automatycznie przez przeglądarkę internetową, podczas korzystania z Serwisu.
 2. W ramach Serwisu wykorzystywane są dwa rodzaje plików cookies:
  • cookies sesyjne, które są przechowywane w urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji przeglądarki, po czym są automatycznie usuwane z pamięci urządzenia,
  • cookies trwałe, które są przechowywane w urządzeniu i pozostają tam przez ustalony okres lub do momentu ich skasowania przez Użytkownika.
 3. Administrator Serwisu używa plików cookies m.in. w następujących celach:
  • optymalizacji korzystania z Serwisu;
  • zbierania statystyk, które informują o tym w jaki sposób Użytkownicy korzystają z Serwisu;
  • utrzymania sesji Użytkownika po zalogowaniu;
  • dopasowania treści wyświetlanych reklam do preferencji Użytkownika.
 4. Użytkownik może w ustawieniach używanej przeglądarki internetowej w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące cookies tak, aby zablokować obsługę tych plików lub żądać informowania o każdym zamieszczeniu plików w urządzeniu.
 5. Administrator zastrzega, że wprowadzenie w ustawieniach przeglądarki internetowej konfiguracji ograniczającej stosowanie plików cookies może wpłynąć negatywnie na korzystanie z niektórych funkcjonalności Serwisu.

IV. Ramy czasowe przetwarzania danych

 1. Okres przetwarzania danych przez Administratora zależy od okresu utrzymywania Konta Użytkownika. Wszystkie dane są przetwarzane w czasie istnienia konta i niezwłocznie usuwane lub anonimizowane w przypadku jego likwidacji, z zastrzeżeniem postanowień pkt 20 poniżej.
 2. Po złożeniu skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora dane osobowe są usuwane lub anonimizowane.
 3. Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami, a także na żądanie kompetentnych organów władzy publicznej. Po upływie powyższego okresu dane przetwarzane są jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa, w tym w szczególności przepisy podatkowe.

V. Prawa Użytkownika

 1. Użytkownikowi, którego dane przetwarzane są w ramach Serwisu przysługuje prawo do:
  • żądania od Administratora kopii swoich danych osobowych,
  • żądania od Administratora sprostowania swoich danych osobowych,
  • żądania od Administratora usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
  • wniesienia do Administratora sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego, jeżeli przetwarzanie odbywa się w związku z uzasadnionym interesem Administratora,
  • cofnięcia udzielonych zgód na przetwarzanie swoich danych osobowych,
  • przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego.

VI. Odbiorcy danych

 1. Dane osobowe będą przekazywane zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności podmiotom, współpracującym z Administratorem w związku z realizacją płatności oraz podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi marketingowe.
 2. Administrator zastrzega prawo ujawnienia danych dotyczących Użytkownika właściwym organom, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

VII. Postanowienia końcowe

 1. Dane osobowe Użytkowników nie będą przekazywane poza obszar EOG.
 2. Administrator danych nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych.
 3. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką Prywatności zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa, w tym przepisy RODO.
 4. Administrator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszej Polityki Prywatności. Zarejestrowani Użytkownicy zostaną poinformowani o zmianie drogą mailową.
 5. Wszelkie pytania dotyczące ochrony danych osobowych oraz oświadczenia związane z realizacją uprawnień wynikających z postanowień Polityki Prywatności oraz obowiązujących przepisów prawa należy kierować drogą mailową na adres: sekretariat@magazyndetektyw.pl lub listownie na adres: Polska Agencja Prasowa SA,  przy ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa.
 6. Niniejsza Polityka Prywatności obowiązuje od dnia 25 maja 2018 r.