Zasadą wyrażoną w kodeksie jest to, że karalność przestępstw ustaje jeżeli od jego popełnienia upłynął pewien okres czasu. Jest to jednak zasada, od której kodeks przewiduje pewne odstępstwa. Nie jest tak, że każde przestępstwo po jakimś czasie się przedawni.

Karalność przestępstwa, co do zasady, po pewnym czasie ustaje. Nie ma jednak jednego okresu przedawnienia dla wszystkich przestępstw. Przestępstwa poważniejsze (zbrodnie) przedawniają się po dłuższym czasie. Krótszy czas jest potrzeby aby nastąpiło przedawnienie karalności występków.

Nie można mylić przedawnienia karalności z przedawnieniem wykonania kary. Są to dwie różne instytucje.

Przedawnieniu nie ulega karalność najpoważniejszych przestępstw. Zgodnie z art. 105 kodeksu karnego, przepisów o przedawnieniu nie stosuje się do zbrodni przeciwko pokojowi , ludzkości i przestępstw wojennych.

Przestępstwa przeciwko pokojowi, ludzkości oraz przestępstwa wojenne zostały spenalizowane w Rozdziale XVI kodeksu karnego. Zalicza się do nich m.in.: wszczynanie wojny, stosowanie środków masowej zagłady, niezgodne z prawem używanie znaków Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca.

Przedawnieniu nie ulegają również umyślne przestępstwa: zabójstwa, ciężkiego uszkodzenia ciała, ciężkiego uszczerbku na zdrowiu lub pozbawienie wolności łączonego ze szczególnym udręczeniem, popełnione przez funkcjonariusza publicznego w związku z pełnieniem obowiązków służbowych. Tylko te przestępstwa w polskim prawie się nie przedawniają. Do wszystkich innych stosujemy zasady i terminy określone przez kodeks karny.

Źródło: www.infor.pl

UDOSTĘPNIJ SOCIAL MEDIACH:

Komentarze

[fbcomments]