Regulamin Serwisu

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin określa zasady korzystania z serwisu funkcjonującego pod adresem www.magazyndetektyw.pl.
 2. Niniejszy Regulamin stanowi regulamin świadczenia usług w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j.: Dz.U. z 2017 r. poz. 1219).
 3. Na potrzeby niniejszego Regulaminu poszczególne użyte w nim terminy będą miały znacznie podane poniżej:
 • Usługodawca – Polska Agencja Prasowa SA z siedzibą w Warszawie (00-502) przy ul. Brackiej 6/8, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem 0000067663, nr NIP: 526-02-50-742, o kapitale zakładowym 52.703.520 złotych;
 • Użytkownik – każda osoba korzystająca z Serwisu;
 • Serwis – serwis dostępny w ramach domeny Usługodawcy – magazyndetektyw.pl, umożliwiający dostęp do zawartych w nim treści cyfrowych w postaci materiałów tekstowych i graficznych oraz innych usług opisanych w Regulaminie;
 • Newsletter – usługa świadczona w ramach Serwisu polegająca na regularnym wysyłaniu drogą elektroniczną zamówionych informacji dotyczących działalności wydawniczej Usługodawcy;
 • Konto Użytkownika – zbiór zasobów i uprawnień przypisanych konkretnemu Użytkownikowi w ramach Serwisu na potrzeby rejestracji i świadczenia niektórych usług dostępnych w ramach Serwisu;
 • Regulamin – niniejszy regulamin określający zasady korzystania z Usługi.

 

USŁUGI ŚWIADCZONE W RAMACH SERWISU

 1. Korzystanie z Serwisu jest dobrowolne i nie podlega żadnym opłatom.
 2. Usługodawca oferuje Użytkownikom za pośrednictwem Serwisu możliwość korzystania z następujących Usług:
 • przeglądanie i odczytywanie zawartości tekstowych i graficznych Serwisu,
 • otrzymywanie Newslettera – bezpłatnej informacji dotyczącej działalności wydawniczej Usługodawcy, przesyłanej Użytkownikom za pośrednictwem poczty elektronicznej,
 • korzystanie z Konta Użytkownika umożliwiającego składanie i realizację zamówień w sklepie internetowym.
 1. Usługodawca zastrzega, że uzyskanie dostępu do części treści zawartych w Serwisie może być uzależnione od dokonania przez Użytkownika wcześniejszej subskrypcji Newslettera, na warunkach określonych w § 4
 2. Usługodawca oferuje również możliwość nabywania towarów i usług oferowanych za pośrednictwem sklepu internetowego stanowiącego element Serwisu. Zasady dokonywania zakupów reguluje odrębny Regulamin.
 3. Korzystanie z Usług jest możliwe po połączeniu z siecią Internet i przy spełnieniu następujących minimalnych wymagań technicznych:
 • posiadanie przez Użytkownika urządzenia końcowego, mającego zainstalowaną jedną z poniżej wymienionych przeglądarek www: Firefox 30 lub wersja wyższa, IE 10 lub wersja wyższa, Chrome 28.0 lub wersja wyższa, Opera 11.0 lub wersja wyższa, Safari 5.0 lub wersja wyższa,
 • odblokowanie w przeglądarce Użytkownika możliwości pobierania plików cookie.

 

REJESTRACJA W SERWISIE I UTWORZENIE KONTA UŻYTKOWNIKA

 1. Status Użytkownika posiada każda osoba korzystająca z Serwisu.
 2. Dostęp do niektórych funkcji Serwisu, w szczególności do dokonywania zakupów możliwy jest po dokonaniu rejestracji i utworzeniu Konta Użytkownika.
 3. Rejestracja Użytkownika w Serwisie następuje poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza i uzupełnienie zamieszczonych tam danych.  Konto może być również utworzone przy składaniu przez Użytkownika pierwszego zamówienia w ramach Serwisu.
 4. W celu dokonania rejestracji w Serwisie wymagane jest:
 • podanie adresu e-mail i dodatkowych danych identyfikujących Użytkownika,
 • podanie wybranego przez Użytkownika hasła,
 • udzielenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Usługodawcę w celu realizacji Usług,
 • akceptacja Regulaminu Serwisu.
 1. Po wypełnieniu Formularza, Użytkownik otrzyma na wskazany przez siebie adres e-mail wiadomość potwierdzającą przeprowadzenie procesu rejestracji w Serwisie wraz z linkiem aktywacyjnym. Kliknięcie linku aktywacyjnego powoduje utworzenie Konta Użytkownika.

 

NEWSLETTER

 1. Usługa Newslettera polega na wysyłaniu do Użytkowników aktualnych informacji dotyczących nowych numerów czasopism wydawanych przez Usługodawcę, organizowanych konkursów, promocji, wydarzeń kulturalnych itd. poprzez okresowe wysyłanie wybranych przez redakcję treści drogą elektroniczną.
 2. Newsletter udostępniany jest nieodpłatnie.
 3. Użytkownik może rozpocząć korzystanie z Newslettera po wpisaniu swojego adresu poczty elektronicznej do formularza wyświetlanego na stronie Serwisu lub zaznaczając odpowiednie pole przy zakładaniu Konta Użytkownika w Serwisie.
 4. Użytkownik dokując subskrypcji wyraża zgodę na wysyłanie przez Usługodawcę (w ramach wiadomości obejmujących Newsletter) informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2013 poz. 1422) na podany adres e-mail.
 5. Użytkownik ma prawo zrezygnować z usługi Newslettera w każdym momencie. Rezygnacja może nastąpić poprzez przesłanie informacji e-mail na adres pomoc@pwrsa.pl zawierającej stosowne oświadczenie lub zaznaczenie opcji „rezygnuję” w treści otrzymanej wiadomości e-mail zawierającej Newsletter.

 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Usługodawca zastrzega sobie możliwość ograniczenia, modyfikacji lub wycofania poszczególnych treści lub materiałów udostępnianych w ramach Serwisu.
 2. Usługodawca zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania Serwisu i jego stałej dostępności.
 3. Usługodawca zastrzega prawo do:
 • okresowych przerw technicznych niezbędnych do rozwijania, modyfikowania i konserwacji Serwisu,
 • zmiany cech użytkowych i możliwości Serwisu, w szczególności modyfikacji zakresu oraz rodzaju oferowanych usług i funkcjonalności.
 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo rezygnacji z prowadzenia Serwisu z zastrzeżeniem, że Użytkownicy zostaną o tym powiadomieni w formie elektronicznej wysłanej nie później niż na 14 dni przed zamknięciem Serwisu.

 

OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA

 1. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Serwisu zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności przepisami prawa prasowego i autorskiego, dobrymi obyczajami oraz warunkami niniejszego Regulaminu.
 2. Usługodawca zastrzega, że materiały i wiadomości udostępniane w Serwisie są objęte ochroną. Użytkownik ma prawo do korzystania z nich jedynie w ramach dozwolonego użytku osobistego.
 3. Zabronione jest w szczególności:
 • zwielokrotnianie materiałów i umieszczanie ich w innych serwisach internetowych lub udostępnianie osobom trzecim w inny sposób wykraczający granice określone przez obowiązujące przepisy;
 • umieszczanie odesłań do podstron Serwisu w taki sposób, aby utrudnione lub niemożliwe było ustalenie źródła pochodzenia materiałów;
 • rozpowszechnianie opracowań materiałów zamieszczonych w Serwisie;
 • zwielokrotnianie materiałów na nośnikach oraz rozpowszechnianie i wprowadzanie do obrotu tak wytworzonych egzemplarzy.

 

REKLAMACJE

 1. Użytkownik jest uprawniony do złożenia reklamacji dotyczącej usług opisanych w Regulaminie, w tym w szczególności poprawności funkcjonowania Serwisu.
 2. Reklamacja powinna zostać złożona nie później niż na 7 dni od dnia powstania zdarzenia będącego przyczyną reklamacji.
 3. Reklamacje mogą być składane w formie elektronicznej poprzez przesyłane  wiadomości e-mail na adres: sekretariat@pwrsa.pl.
 4. Reklamacja powinna zawierać w szczególności opis problemu będącego podstawą reklamacji oraz oznaczenie Użytkownika poprzez wskazanie jego imienia i nazwiska lub pseudonimu oraz adresu e-mail. Usługodawca zastrzega prawo rozpatrzenia wyłącznie tych reklamacji, które spełniają powyższe wymogi.
 5. Usługodawca rozpatruje reklamację w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania, przesyłając informację o sposobie jej rozpatrzenia na podany przez Użytkownika adres e-mail.
 6. Użytkownik będący konsumentem ma także możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozstrzygania sporów przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Warszawie. Informacje o procedurze oraz wykaz podmiotów uprawnionych do rozstrzygania sporów konsumenckich znajdują się pod następującym adresem: https://www.uokik.gov.pl.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin udostępniany jest na stronie Serwisu w formie, która umożliwia pobranie go, utrwalenie i wydrukowanie.
 2. Ponadto Usługodawca zobowiązuje się udostępnić Regulamin w formie pliku PDF na każde żądanie Użytkownika zgłoszone poprzez przesłanie informacji e-mail na adres pomoc@pwrsa.pl.
 3. Wszelkie zmiany Regulaminu będą wchodzić w życie w terminie nie krótszym niż 14 dni od momentu zamieszczenia w Serwisie nowego tekstu Regulaminu . Użytkownicy posiadający Konto Użytkownika zostaną dodatkowo powiadomieni o zmianie postanowień Regulaminu poprzez przesłanie nowego tekstu Regulaminu na adres poczty elektronicznej, wskazany przez nich podczas rejestracji.
 4. Użytkownikowi przysługuje prawo do rezygnacji z Usług świadczonych przez Usługodawcę w każdym czasie.
 5. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego.
 6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 12.09.2017 roku .