Regulamin sprzedaży produktów i usług

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin normuje zasady i warunki dokonywania zakupów oraz dostarczania Produktów dostępnych w Sklepie internetowym prowadzonym w domenie www.magazyndetektyw.pl/sklep.
 2. Korzystanie ze Sklepu może nastąpić wyłącznie na zasadach określonych w Regulaminie i jest równoznaczne z akceptacją wszystkich postanowień Regulaminu. Podczas dokonywania zakupów, Kupujący zaznaczając stosowną opcję oświadcza, iż zapoznał się z niniejszym Regulaminem i w pełni go akceptuje.
 3. Na potrzeby niniejszego Regulaminu poszczególne użyte w nim terminy będą miały znacznie podane poniżej:
 • Sprzedający – spółka pod firmą Polska Agencja Prasowa SA  z siedzibą w Warszawie (00-502) przy ul. Brackiej 6/8, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 000067663, posiadająca kapitał zakładowy w kwocie 52.703.52,00 złotych (w pełni opłacony), NIP: 526-02-50-742, telefon (22) 429 24 00, e-mail: sekretariat@magazyndetektyw.pl;
 • Serwis – Serwis internetowy prowadzony przez Sprzedającego pod adresem www.magazyndetektyw.pl, za pośrednictwem którego Administrator m.in. udostępnia swoje Produkty w celu sprzedaży;
 • Sklep – wyodrębniona część Serwisu, umożliwiająca zakup Produktów;
 • Użytkownik – każdy, kto korzysta z Serwisu;
 • Kupujący – Użytkownik będący osobą fizyczną, mającą pełną zdolność do czynności prawnych lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych posiadający jednocześnie zgodę przedstawiciela ustawowego na zawarcie Umowy i dokonywanie zakupów, który zawarł lub zamierza zawrzeć Umowę ze Sprzedającym w trybie określonym w § 2 Regulaminu;
 • Konsument – Użytkownik dokonujący w Sklepie zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jego działalnością zawodową lub gospodarczą;
 • Produkty – wszystkie produkty oferowane do nabycia w ramach Sklepu, obejmujące Treści cyfrowe oraz Prenumeratę tradycyjną i cyfrową;
 • Treści cyfrowe – dostępne w formacie cyfrowym wydania czasopism oferowanych do nabycia przez Sprzedającego w ramach Sklepu (e-booki, audiobooki), dostępne w formatach: mobi, epub, PDF, mp3 udostępniane jednorazowo lub cyklicznie w ramach Prenumeraty cyfrowej;
 • Prenumerata tradycyjna – usługa polegająca na cyklicznym dostarczaniu przez Sprzedającego papierowych egzemplarzy czasopism znajdujących się w jego ofercie wydawniczej;
 • Prenumerata cyfrowa – usługa polegająca na cyklicznym dostarczaniu przez Sprzedającego w formie cyfrowej egzemplarzy czasopism znajdujących się w jego ofercie wydawniczej;
 • Umowa – umowa o dostarczanie Treści cyfrowych lub dostarczanie Prenumeraty zawierana pomiędzy Sprzedającym i Kupującym poprzez zaakceptowanie przez Kupującego niniejszego Regulaminu oraz kliknięcie ikony oznaczonej jako ,,Zapłać’’, finalizującej proces składania zamówienia określonego Produktu;
 • Logowanie – oznacza proces polegający na wypełnieniu odpowiednich pól w formularzu zamówienia na etapie finalizowania zakupu Produktów w sklepie i utworzenie dla Kupującego indywidualnego konta w Serwisie;
 • Koszyk – element Sklepu, za pomocą którego Kupujący precyzuje szczegóły zakupu, takie jak rodzaj, liczba zakupionych Produktów, sposób płatności, itp.;
 • Konto użytkownika – zbiór zasobów i uprawnień przypisanych konkretnemu Użytkownikowi w ramach Serwisu, na potrzeby rejestracji w Serwisie oraz dostarczania Treści cyfrowych;
 • Strona – Kupujący lub Sprzedający;
 • Regulamin – niniejszy regulamin określający zasady dokonywania zakupu w Sklepie.

 

ZASADY DOKONYWANIA ZAKUPÓW I ZAWARCIE UMOWY

 1. W celu dokonania zakupu Produktów konieczne jest złożenie zamówienia poprzez aktywowanie widocznych na stronie Serwisu w pozycji Sklepu odpowiednich opcji dostępnych przy każdym Produkcie i dalsze postępowanie zgodnie ze wskazówkami podawanymi Kupującemu na każdym etapie procedury składania zamówienia.
 2. Do złożenia zamówienia wymagane jest każdorazowe zalogowanie się Kupującego do Konta użytkownika, polegające na wypełnieniu formularza logowania w Sklepie.
 3. Warunkiem dokonania zakupu Produktu przez Kupującego jest akceptacja niniejszego Regulaminu oraz w przypadku Konsumenta dokonującego zakupu Treści cyfrowych – złożenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na rozpoczęcie świadczenia usługi dostarczenia Treści cyfrowych przed upływem 14 dniowego terminu do odstąpienia od umowy, co wiąże się z utratą prawa do odstąpienia od umowy. Zawarcie umowy dotyczącej określonego Produktu następuje po zaakceptowaniu warunków określonych w zdaniu poprzednim poprzez zaznaczenia ikon ,,Akceptuję Regulamin’’, w momencie kliknięcia ikony ,,Zapłać”.
 4. Każde zamówienie weryfikowane jest w sposób automatyczny poprzez wysłanie na adres podany przez Kupującego przy składaniu zamówienia, wiadomości e-mail, potwierdzającej treść złożonego zamówienia oraz, w przypadku zakupu Treści cyfrowych – zawierającej informację o utracie, z chwilą rozpoczęcia dostarczenia Treści cyfrowych, prawa do odstąpienia od umowy w związku ze złożonym przez Konsumenta oświadczeniem wyrażającym zgodę na rozpoczęcie świadczenia usługi przed upływem 14 dniowego terminu do odstąpienia od umowy. Otrzymanie wiadomości email informującej o przyjęciu zamówienia do realizacji oznacza, że zamówienie zostało złożone prawidłowo.
 5. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę.
 6. Informacje o cenie danego Produktu zawsze podane są w Sklepie oraz podczas składania zamówienia. Wszystkie podane ceny są cenami brutto, tzn. zawierają należny podatek VAT.
 7. Kupujący może dokonać płatności za zakupione Produkty poprzez przelew on-line dokonywany za pośrednictwem portalu Przelewy 24. Płatności za zamówione Produkty w ramach usługi przelewy24.pl obsługuje firma DialCom24 Sp. z o.o.: adres: 60-327 Poznań, ul. Kanclerska 15, NIP 781-173-38-52, REGON 634509164, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000306513, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 1.697.000,00 złotych.
 8. Kupujący ma prawo do rezygnacji z zakupu Produktu do momentu dokonania płatności, poprzez przerwanie procesu finalizowania zamówienia.
 9. W przypadku niedokonania płatności przez Kupującego, Sprzedający wyznacza Kupującemu dodatkowy termin na dokonanie płatności i informuje o nim Kupującego za pośrednictwem poczty elektronicznej. W przypadku niedokonania płatności w ciągu trzech kolejnych dni roboczych zamówienie zostanie anulowane.

 

DOSTAWA TREŚCI CYFROWYCH

 1. Zamówienia Treści cyfrowych udostępnianych pojedynczo realizowane są niezwłocznie po otrzymaniu przez Sprzedającego należności uiszczanej dostępnymi w Sklepie opcjami płatności. W tym przypadku Treści cyfrowe są dostarczane Kupującemu automatycznie i dostępne są po zalogowaniu na indywidualne Konto użytkownika.
 2. W przypadku zamówienia Prenumeraty cyfrowej, zamówione przez Kupującego treści udostępniane są do pobrania cyklicznie, po ukazaniu się nowego numeru czasopisma objętego prenumeratą.
 3. Udostępnienie egzemplarzy Prenumeraty za pośrednictwem Konta użytkownika następuje najpóźniej w dniu ukazania się nowego numeru czasopisma w sprzedaży detalicznej.

 

PRENUMERATA

 1. Użytkownik ma możliwość zamówienia za pośrednictwem Sklepu Prenumeraty cyfrowej lub tradycyjnej czasopism znajdujących się w ofercie wydawniczej Sprzedawcy.
 2. Umowa w zakresie udostępnienia Prenumeraty, zawierana jest na okres jednego roku.
 3. Prenumerata może być rozpoczęta w dowolnym momencie i obejmuje wszystkie kolejne wydania czasopisma w trakcie okresu rocznego, udostępniane zgodnie z obowiązującym harmonogramem wydawniczym dla danego czasopisma.
 4. Wysyłka egzemplarzy czasopism zamówionych w Prenumeracie tradycyjnej następuje zgodnie z harmonogramem wydawniczym wybranego czasopisma, przy czym dany numer czasopisma jest wysyłany do Zamawiającego nie później niż w dniu jego ukazania się na rynku w sprzedaży detalicznej.
 5. Egzemplarze czasopism dostarczane są za pośrednictwem Poczty Polskiej na adres korespondencyjny wskazany w formularzu zamówienia. Deklarowany przez Pocztę Polską czas dostawy przesyłki wynosi trzy dni robocze. Podane terminy dostarczenia przesyłki są terminami przewidywanymi i nie są gwarantowane przez Sprzedającego.
 6. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane przez działania lub zaniechania operatorów pocztowych za pośrednictwem których wysyłana jest Prenumerata.
 7. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie egzemplarzy czasopisma w związku z podaniem nieprawidłowych lub niepełnych danych adresowych.
 8. Kupujący powinien zbadać w obecności pracownika Poczty Polskiej doręczoną przesyłkę w sposób przyjęty przy przesyłkach danego rodzaju, w szczególności pod względem jakościowym i zgodności towaru z zamówieniem. W razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki Kupujący obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności dostawcy, w szczególności ma prawo żądać od dostarczającego spisania stosownego protokołu.

 

OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu i przepisów bezwzględnie obowiązującego prawa.
 2. Produkty i usługi dostępne w Sklepie stanowią utwory chronione przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 1994, Nr 24, poz. 83).
 3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za ograniczenia w możliwości dokonywania zakupu w Sklepie wynikające z ograniczeń technicznych urządzenia lub oprogramowania wykorzystywanego przez Użytkownika oraz spowodowanych przyczynami niezależnymi od Administratora.
 4. Sprzedawca zobowiązuje się dochować należytej staranności w celu dostarczenia egzemplarzy czasopism w Prenumeracie tradycyjnej bez wad fizycznych.

 

DANE OSOBOWE

 1. Kupujący dokonując rejestracji wyraża zgodę na przetwarzanie przez Administratora jego danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r., nr 101, poz. 926 z późn. zm.) w zakresie określonym w niniejszym Regulaminie.
 2. Dane osobowe pobierane od Kupującego przy rejestracji są przetwarzane wyłącznie w celu umożliwienia mu korzystania ze Sklepu oraz dokonywania zakupów.
 3. Podanie danych osobowych przez Kupującego jest dobrowolne, jednakże brak uzupełnienia danych uniemożliwia realizację zakupu Produktów.
 4. Od Użytkownika pobierane są dane osobowe niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia.
 5. Ponadto Administrator będzie przetwarzał, zgodnie z przepisami prawa, dane dotyczące numeru i rodzaju urządzenia końcowego Użytkownika oraz czasu korzystania Użytkownika z Usługi. Dane te przetwarzane będą w celach technicznych oraz statystycznych. Serwis wykorzystuje pliki „cookies” (tzw. ciasteczka) które ułatwiają korzystanie z zasobów Serwisu, pozwalają na personalizację oglądanej zawartości, na dobranie zawartości do indywidualnych preferencji i potrzeb Użytkowników oraz na zbieranie danych na potrzeby analizowania ruchu Użytkowników w ramach Serwisu. Cookies zawierają użyteczne informacje i są przechowywane w komputerze Użytkownika. Serwis może odczytać pliki przy ponownym połączeniu się z komputerem Użytkownika. Wyłączenie opcji cookies nie pozbawia Użytkownika możliwości korzystania z Serwisu, chociaż pewne funkcjonalności w trybie wyłączonych plików cookies mogą być niedostępne lub zablokowane (np. personalizacja prezentowanych w Serwisie treści).
 6. Użytkownikowi przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych, prawo do żądania ich poprawiania oraz żądania usunięcia w każdym czasie.
 7. Odbiorcą danych osobowych Użytkowników jest Administrator, a także podmiot zajmujący się realizacją płatności. W zakresie dokonywania płatności odbiorcą danych osobowych jest DialCom24 Sp. z o.o.; adres: 60-327 Poznań, ul. Kanclerska 15, NIP 781-173-38-52, REGON 634509164, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000306513, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 1.697.000,00 złotych.
 8. Administrator odpowiedzialny jest za bezpieczeństwo danych zgromadzonych w bazie Serwisu. DialCom24 Sp. z o.o. odpowiedzialna jest za bezpieczeństwo danych podanych przez Użytkownika w związku z realizacją płatności.
 9. Po zakończeniu świadczenia usługi Administrator może przetwarzać dane Użytkownika pobrane przy rejestracji oraz zgromadzone w trakcie realizacji usługi, w zakresie, w jakim jest to dopuszczalne przez właściwe przepisy prawa obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

WARUNKI TECHNICZNE UMOŻLIWIAJĄCE KORZYSTANIE Z ZAKUPIONYCH TREŚCI CYFROWYCH

 1. Treści cyfrowe oferowane do zakupu w Sklepie dostępne w formatach: mobi, epub, PDF, mp3. W celu odczytania produktów na urządzeniach mobilnych oraz komputerach konieczne jest posiadanie odpowiedniej aplikacji umożliwiającej odtwarzanie plików.
 2. Do korzystania z Serwisu niezbędne jest posiadanie przez Użytkownika urządzenia (komputer, telefon komórkowy, tablet) pozwalającego na dostęp do sieci Internet wraz z oprogramowaniem umożliwiającym przeglądanie stron internetowych, akceptującym pliki typu cookies.

 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Konsument, który zawarł Umowę może od niej odstąpić bez podawania przyczyny odstąpienia, w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia. W przypadku Prenumeraty tradycyjnej, termin ten liczony jest od dnia otrzymania pierwszego egzemplarza czasopisma.
 2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy, Konsument musi poinformować Sprzedającego o swojej decyzji o odstąpieniu od Umowy w drodze oświadczenia przesłanego na adres Sprzedającego pocztą tradycyjną lub pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@magazyndetektyw.pl. Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy zamieszczonego w Serwisie w zakładce ,,Regulamin’’. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 3. W przypadku odstąpienia od Umowy, jest ona uważana za niezawartą. Sprzedający niezwłocznie potwierdza za pomocą poczty elektronicznej otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, termin na odesłanie Produktu oraz konieczność poniesienia przez Kupującego bezpośrednich kosztów zwrotu, a także termin i sposób zwrotu przez Sprzedającego dokonanej płatności za Produkt.
 4. Konsument ma obowiązek zwrócić Produkt Sprzedającemu niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu na adres Sprzedającego przed upływem tego terminu.
 5. Sprzedający ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt dostawy Produktu do Konsumenta.
 6. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 7. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 8. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi, który dokonując zakupu Treści cyfrowych oświadczył, że jest świadomy tego, iż prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy, w związku z czym Kupujący nie może od umowy odstąpić na zasadach opisanych w ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014, poz. 827), zgodnie z art. 38 pkt. 13 tej ustawy.
 9. W przypadku wyrażenia przez Konsumenta zgody na rozpoczęcie świadczenia usługi dostarczania Treści cyfrowych przed upływem 14 dniowego terminu do odstąpienia od umowy i poinformowania Konsumenta o utracie prawa do odstępowania od umowy, prawo do odstąpienia wygasa z chwilą rozpoczęcia pobierania Treści cyfrowych.
 10. Sprzedający informuje Konsumenta o utracie prawa odstąpienia w wiadomości e-mail z potwierdzeniem zamówienia dostarczonej Konsumentowi na adres jego skrzynki elektronicznej, przed przesłaniem Treści cyfrowych. Oświadczenie wyrażające zgodę na rozpoczęcie świadczenia usługi przed upływem okresu do odstąpienia od umowy jest składane przez Konsumenta poprzez zaznaczenie odpowiedniej ikony podczas składania zamówienia.
 11. W przypadku braku zgody na rozpoczęcie świadczenia usługi przed upływem okresu do odstąpienia od Umowy, nie dochodzi do zawarcia Umowy o dostarczenie Treści cyfrowych pomiędzy Stronami, a Kupujący nie ma możliwości finalizacji zamówienia oraz dokonania płatności za Produkt.

 

REKLAMACJE

 1. Użytkownik jest uprawniony do złożenia reklamacji dotyczącej funkcjonowania usług (w tym wad i usterek Produktów).
 2. Reklamacje powinny być składane w formie elektronicznej poprzez formularz kontaktowy na stronie https://www.magazyndetektyw.pl/kontakt/ lub przesyłane e-mailem na adres: sekretariat@pwrsa.pl.
 3. Reklamacja powinna zawierać w szczególności opis problemu będącego podstawą reklamacji oraz wskazanie danych Użytkownika.
 4. Sprzedający rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania, przesyłając informację o sposobie jej rozpatrzenia na adres e-mail Użytkownika. W przypadku gdy złożona reklamacja zawiera braki uniemożliwiające jej rozpatrzenie, Sprzedający niezwłocznie wzywa reklamującego do jej uzupełnienia, określając termin, nie krótszy niż 7 dni roboczych i zakres tego uzupełnienia, z pouczeniem, że nieuzupełnienie reklamacji w określonym terminie spowoduje pozostawienie reklamacji bez rozpoznania.

 

ZWROT NALEŻNOŚCI

 1. W przypadku zaistnienia okoliczności zobowiązujących Sprzedającego do zwrotu należności wpłaconych przez Kupującego, zwrot ten następuje w poniższych terminach:
 • w przypadku wniesienia reklamacji – w terminie 14 dni od dnia jej uwzględnienia przez Sprzedającego,
 • w przypadku odstąpienia Konsumenta od umowy – w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu,
 1. Zwrot płatności nastąpi przy użyciu tego samego sposobu płatności jakiego użył Konsument przy dokonywaniu zapłaty za zamówienie. Zwrot płatności nastąpi na numer rachunku bankowego podanego w formularzu zwrotu lub numer rachunku bankowego, z którego Kupujący dokonał płatności.
 2. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za niedokonanie zwrotu należności lub jego opóźnienie, jeżeli nastąpiło to z powodu przekazania przez Kupującego błędnych danych adresowych lub błędnego numeru konta.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Sprzedający udostępnia niniejszy Regulamin Użytkownikowi przed zawarciem Umowy w sposób umożliwiający zapoznanie się z jego postanowieniami. Ponadto Sprzedający zobowiązuje się udostępnić Regulamin w formie pliku PDF na każde żądanie Użytkownika zgłoszone poprzez przesłanie informacji e-mail na adres sklep@magazyndetektyw.pl.
 2. W razie dokonania zmian w Regulaminie ujednolicona wersja Regulaminu uwzględniająca wprowadzone zmiany zostanie opublikowana w Serwisie. Nowa wersja Regulaminu wchodzi w życie w terminie 14 dni od daty jej opublikowania w Serwisie. W tym czasie obie wersje Regulaminu dostępne są w Serwisie z określeniem daty ich wygaśnięcia oraz wejścia w życie.
 3. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej Umowy, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Konsument może skorzystać z pozasądowych metod rozwiązywania sporów i dochodzenia roszczeń. W tym zakresie możliwe jest skorzystanie przez Konsumenta z mediacji lub z platformy internetowej utworzonej na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. znajdującej się pod adresem:

https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL.

 1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego.
 2. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 20 grudnia 2017 r.