ARCHIWALNE WYDANIE

1/2004 (209)

SPIS TREŚCI

OD REDAKCJI

Bezbronni czy z bronią? Boimy się coraz bardziej. Unikamy sytuacji wiktymogennych, nie chcemy być ofiarami przestępców. Chronimy naszych bliskich, zabezpieczamy dobytek, staramy się na co dzień postępować i żyć z wyobraźnią. Mimo wszystko wzmaga się w nas lęk o to, że nas napadną, pobiją i okradną. Ale nie chcemy być bezbronni wobec narastającego i jakże często bezkarnego bandytyzmu. Szukamy różnych sposobów, zwiększających nasze bezpieczeństwo, myślimy także o zaopatrzeniu się w broń palną. Tylko ta bowiem - zdaniem coraz większej liczby ludzi - daje największe gwarancje obrony (czy tak jest w rzeczywistości, to kwestia dyskusji, ale o tym innym razem). Czy pozwolenie na broń może uzyskać każdy i w jaki sposób legalnie (tylko ten biorę pod uwagę) można wejść w jej posiadanie? Dziś garść podstawowych informacji: co, gdzie i jak należy uczynić, aby otrzymać pozwolenie na broń i stać się jej właścicielem. Pozwolenie na broń palną i amunicję do niej wydaje nam komendant wojewódzki policji właściwy dla naszego miejsca zamieszkania (Ustawa z dn. 21 maja 1999 r. o broni i amunicji - Dz. U. nr 53, poz. 549 z późniejszymi zmianami). Procedura wydaje się być stosunkowo prosta - należy w wydziale postępowań administracyjnych komendy policji albo we wskazanej do tego celu sekcji złożyć dokumenty, czyli wniosek o wydanie pozwolenia, życiorys wraz z dokładnymi danymi osobowymi (w tym m.in. PESEL i nr dowodu osobistego), dwie fotografie oraz zaświadczenie lekarskie i orzeczenie psychologa, wystawione przez upoważnionego lekarza i psychologa. Orzeczenie lekarskie, potwierdzające możliwość dysponowania bronią, może wydać lekarz pierwszego kontaktu pod warunkiem, że spełnia określone wymagania (Rozporządzenie ministra zdrowia z dn. 7 września 2000 r. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się lub posiadających pozwolenie na broń - Dz. U. Nr 79, poz. 898 z późniejszymi zmianami). Lekarz taki dokonuje ogólnej oceny naszego zdrowia, szczególnie pod kątem stanu systemu nerwowego, psychicznego, wzroku, słuchu i równowagi oraz sprawności układu ruchu. Należy zaznaczyć, że stanowiące podstawę wydania pozwolenia na broń orzeczenie lekarskie ważne jest tylko dwa miesiące. Po tym samym czasie traci ważność orzeczenie psychologa, określającego m.in. poziom naszego rozwoju intelektualnego oraz cechy osobowości (m.in. reakcje na trudne, stresogenne sytuacje), a także poziom dojrzałości społecznej.

Ewa Kozierkiewicz-Widermańska