ARCHIWALNE WYDANIE

1/2009 (269)

SPIS TREŚCI

Od redakcji

Rozmowa „Detektywa” z podinspektorem Pawłem Rybickim, dyrektorem Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Głównej Policji (CLK KGP) w Warszawie. Niedawno Laboratorium obchodziło rocznicę powstania. Która to już rocznica? Pierwsze ekspertyzy kryminalistyczne w ramach polskiej policji zaczęły być wykonywane w roku 1926, zaś laboratorium policyjne zostało założone w roku 1927. Jednak istotne jest w tym przypadku odniesienie się do faktu, że zakres działania tego laboratorium został pierwotnie określony rozkazem organizacyjnym numer 389, z 31.01.1928 roku, wydanym przez ówczesnego Komendanta Głównego Policji. Moim zdaniem, obchodzimy więc osiemdziesiątą rocznicę powstania policyjnego laboratorium kryminalistycznego. Czym dokładnie zajmuje się CLK? Laboratorium zajmuje się wykonywaniem ekspertyz kryminalistycznych na potrzeby organów ścigania, ale też dla wymiaru sprawiedliwości, czyli prokuratury i sądów. Ekspertyzy są wykonywane w pięciu wydziałach: Wydział Badań Dokumentów i Technik Audiowizualnych, Wydział Mechanoskopii i Balistyki, Wydział Fizykochemii, Wydział Biologii, Wydział Daktyloskopii. W każdym z wydziałów funkcjonują różne zespoły specjalistyczne. W skład Laboratorium wchodzi też Wydział Organizacji i Postępu Naukowego koordynujący pracę wydziałów merytorycznych. W Laboratorium funkcjonuje także oddzielny Zespół do Spraw Jakości. CLK wykonuje ok. 6 – 7 tysięcy ekspertyz rocznie, a zatrudnionych jest w nim 258 osób. Naszą rolą, w odróżnieniu do laboratoriów szczebla wojewódzkiego, jest administrowanie kryminalistycznymi bazami danych, takimi jak Automatyczny System Identyfikacji Daktyloskopijnej, który obsługuje bazę kart daktyloskopijnych i odcisków palców. Posiadamy też bazę danych DNA z obsługującym bazę systemem CODIS. Oprócz tego mamy także bazy danych, które łączą miejsca użycia broni czy automatycznie wyszukują na przykład łuski otrzymane z tych samych jednostek broni lub takie same pociski. Są to narzędzia, które wspomagają pracę wykrywczą. Jak trafia się do tej pracy, to znaczy jakie jest na przykład wymagane wykształcenie? Przyjmujemy absolwentów wyższych uczelni. Posiadanie wyższego wykształcenia jest dla nas podstawowym warunkiem. Z jednej strony jest ono związane z wiedzą specjalistyczną. Z drugiej strony, wyższe wykształcenie daje gwarancję pewnej ogłady, bowiem bardzo często opinie trzeba przedstawiać przed sądem. Jeżeli chodzi o specjalności czy typ uczelni, to przede wszystkim są to nauki biologiczne, przyrodnicze, techniczne. Chemików, inżynierów czy biologów pozyskujemy więc już z dyplomami akademickimi. Można jednak u nas znaleźć zatrudnienie po wyższych studiach niekoniecznie związanych z przyrodniczo-technicznym kierunkiem wykształcenia, wystarczy mieć wyższe studia, ponieważ niektóre dyscypliny sami rozwijamy. Przykład to daktyloskopia czy badania broni. Tego nie uczą na żadnej uczelni. Naszych ekspertów szkolimy więc sami, w CLK.

Małgorzata Domańska