ARCHIWALNE WYDANIE

3/2004 (211)

SPIS TREŚCI

OD REDAKCJI

Zmiany w prawie pracy. Głównym celem ostatniej nowelizacji kodeksu pracy było dostosowanie naszych przepisów do standardów Unii Europejskiej. Ustawodawcy zapowiadają jednocześnie, że nie są to ostatnie zmiany - już trwają prace nad zupełnie nowym projektem, przewidującym uchwalenie odrębnych kodeksów, poświęconych indywidualnym i zbiorowym stosunkom pracy. Legislatorzy zakładają, że najdalej za dwa lata gotowy już projekt poddany zostanie szerokiej debacie i ostatecznie trafi na ścieżkę legislacyjną. Jak z tego wynika, obecna nowelizacja nie zamyka procesu zmian, a więc i pracownicy, i pracodawcy muszą przygotować się na niejedną jeszcze nowość w tym obszarze. Tymczasem popatrzmy, co nowego czeka nas od 1 stycznia 2004 roku oraz do jakich zmian w przepisach powinniśmy się dostosować. Oto najważniejsze z nich: * Ochrona przed dyskryminacją - dotychczas kodeks zakazywał nierównego traktowania ze względu na płeć, wiek, rasę, niepełnosprawność, przynależność związkową, przekonania polityczne czy religijne. Od stycznia katalog zabronionych form dyskryminacji rozszerzono o pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną. Także o rodzaj zatrudnienia, co oznacza, że wszyscy pracownicy muszą być tak samo traktowani, niezależnie od tego, czy są zatrudnieni na czas określony, nieokreślony lub w pełnym czy niepełnym wymiarze czasu (chodzi o awanse, dostęp do szkoleń, warunki zatrudnienia itp.). * Molestowanie seksualne - to zupełna nowość w naszych przepisach, obejmująca każde nieakceptowane zachowanie (werbalne, pozawerbalne oraz fizyczne) o charakterze seksualnym, odnoszące się do płci pracownika, którego celem lub skutkiem jest naruszenie godności, poniżenie albo upokorzenie pracownika. * Mobbing - oznacza wszelkie działania lub zachowania dotyczące pracownika lub przeciwko niemu skierowane, polegające na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu, wywołujące u niego zaniżoną ocenę przydatności zawodowej oraz powodujące lub mające powodować poniżenie lub ośmieszenie, izolowanie go lub wyeliminowanie z zespołu pracowników. Tej definicji oraz zapisu, że pracodawca sam nie powinien dopuszczać się mobbingu, a także, że zobowiązany jest do przeciwdziałania mu, jeśli stosowany jest przez innych pracowników lub nawet osoby trzecie w środowisku pracy - także nie było w poprzedniej wersji kodeksu. Jeżeli w firmie mają miejsce tego typu praktyki, pracownik ma prawo rozwiązać umowę o pracę i domagać się od pracodawcy odszkodowania nawet wtedy, gdy mobbingu dopuścił się nie on sam, a współpracownicy.

Ewa Kozierkiewicz-Widermańska