ARCHIWALNE WYDANIE

5/2003 (201)

SPIS TREŚCI

od redakcji

Terror psychiczny w pracy. Mobbing - pojęcie dawniej stosowane przez naukowców dla opisania agresywnego zachowania dzikich zwierząt, pod koniec XX wieku nabrało nowego znaczenia. Tą nazwą określa się rodzaj terroru psychicznego, stosowanego w miejscu pracy przez jedną lub kilka osób przeciwko jednej (najczęściej) osobie. . Maltretowanie psychiczne trwa z reguły długo, nawet całymi latami i powtarza się systematycznie, zaś jego ofiara pozbawiona jest możliwości obrony. Terror psychiczny ma miejsce wszędzie tam, gdzie ludzie przebywają ze sobą przez dłuższy czas: w szkole, wyższej uczelni, w miejscu pracy, w wojsku, a nawet w rodzinie. Sposoby dręczenia charakterystyczne dla mobbingu, to m.in. szykany, zwodzenie, podstęp i intryga, kłamstwa, plotki, złośliwości, oszczerstwa, zachowania sadystyczne. Ich wystąpieniu sprzyja taka organizacja pracy, gdzie pracownik nie ma nic do powiedzenia, traktuje się go instrumentalnie, przełożony nie liczy się z jego zdaniem, bez względu na jakość wykonywanej pracy. Zazwyczaj celem stosującego ów rodzaj przemocy jest zepsucie opinii i zaszkodzenie ofierze w sposób, który pozwoli wyeliminować ją z grupy i pozbawić pozycji, jaką w niej zajmuje. Niszczona systematycznie reputacja w konsekwencji zaburza i niszczy stosunki międzypersonalne oraz wpływa negatywnie na jakość wykonywanej pracy. To z kolei po jakimś czasie doprowadza osobę dręczoną do zaburzeń zdrowotnych i wywołuje choroby, które ostatecznie utrudniają albo nawet uniemożliwiają właściwe wywiązywanie się z powierzonych zadań.

Ewa Kozierkiewicz-Widermańska